Com puc acreditar el nivell B2?

L’acreditació es pot obtenir mitjançant els certificats acreditatius de coneixements d’idiomes, de nivell B2 o superior, que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).