Què vull saber?

Què és Aprenc idiomes?

Aprenc idiomes és un conjunt de serveis i recursos electrònics en un entorn web per a l’aprenentatge de les terceres llengües, adreçat especialment als estudiants universitaris de Catalunya. Inclou eines i recursos elaborats per les universitats catalanes que ajuden a aprendre idiomes de manera autònoma, i també informació i documentació sobre les diverses opcions que els estudiants tenen a l’abast per formar-se en idiomes a la universitat.

Quins recursos hi puc trobar?

Aprenc idiomes conté recursos, guies i activitats que t’ajudaran a aprendre idiomes de manera autònoma: programes d’autoaprenentatge de llengües en línia, recursos per redactar en anglès i altres idiomes, guies de conversa universitària, etc. Hi pots trobar recursos i eines que són útils per a tots els aprenents i també recursos específics per a docents, com materials per a la docència en anglès. També inclou eines per gestionar la diversitat cultural que et poden ajudar a relacionar-te eficaçment amb persones d’altres cultures i països.

Aprenc idiomes és gratuït?

Els recursos virtuals per a l’aprenentatge que ofereix Aprenc idiomes són totalment gratuïts. Pel que fa als cursos, exàmens i certificats d’idiomes, cal informar-se’n a cada universitat o centre.

On puc aprendre idiomes?

A les escoles i serveis d’idiomes de les universitats hi ha una àmplia oferta de cursos, de diferents llengües, nivells i modalitats d’aprenentatge (presencials o en línia). També pots accedir als cursos de les escoles oficials d’idiomes i de l’Institut Obert de Catalunya. Trobaràs tota la informació a l’apartat Cursos.

On em puc examinar per obtenir un certificat oficial d’idiomes?

Les universitats catalanes organitzen moltes convocatòries d’exàmens que permeten obtenir certificats oficials de coneixements d’idiomes: el CLUC i altres certificats d’idiomes universitaris. També et pots inscriure a les proves de les escoles oficials d’idiomes. La informació està disponible a l’apartat Exàmens i certificats.

Què és el nivell B2?

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa estableix uns criteris comuns a tot Europa que defineixen les competències comunicatives en una llengua determinada. Un nivell B2 indica que l’usuari té un domini funcional limitat en una llengua, i que pot desenvolupar-se de manera eficaç en situacions quotidianes.

Quins estudiants han d’acreditar el nivell B2?

Segons la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors. La Llei 1/2018 ha establert una moratòria del requisit d’acreditació de 4 anys. Per tant, només estaran obligats a acreditar el B2, amb caràcter general, els alumnes que comencin els estudis de grau a partir del curs 2018-2019. Però cal tenir en compte que algunes universitats catalanes tenen normatives acadèmiques pròpies sobre l’acreditació d’un determinat nivell d’una tercera llengua en els estudis de grau.

De quines llengües es pot acreditar el nivell B2?

Les llengües que es poden acreditar són les establertes en les proves d’accés a la universitat (PAU), que actualment són les següents: anglès, francès, alemany i italià.

Com puc acreditar el nivell B2?

L’acreditació es pot obtenir mitjançant els certificats acreditatius de coneixements d’idiomes, de nivell B2 o superior, que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Quins certificats s’admeten per acreditar el nivell B2?

Els certificats que consten a la Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa, annexa a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. Pots trobar aquesta taula oficial a l’apartat Exàmens i certificats.

Quins ajuts tinc per aprendre idiomes?

La Generalitat de Catalunya i les universitats t’ofereixen diversos tipus d’ajuts i beques per facilitar l’aprenentatge d’idiomes: ajuts per a proves d'acreditació del nivell B2 i per a cursos de terceres llengües dins el Programa Parla3, ajuts per a la mobilitat internacional (MOBINT), ajuts específics de cada universitat, etc. Trobaràs la informació sobre aquests ajuts a l’apartat Ajuts i beques.

Com s’han de demanar els ajuts?

Els ajuts del Programa Parla3 i de MOBINT s’han de sol·licitar a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Pel que fa als ajuts específics de cada universitat pots informar-te'n al servei lingüístic o centre d'idiomes de la universitat.

Com puc practicar altres llengües?

Els programes d’intercanvi lingüístic i cultural de les universitats catalanes t’ofereixen moltes possibilitats de practicar i millorar les llengües que ja coneixes o que estàs aprenent. Pots trobar tota la informació sobre aquests programes a l’apartat Intercanvi lingüístic.