Què és el nivell B2?

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa estableix uns criteris comuns a tot Europa que defineixen les competències comunicatives en una llengua determinada. Un nivell B2 indica que l’usuari té un domini funcional limitat en una llengua, i que pot desenvolupar-se de manera eficaç en situacions quotidianes.